Số 11-Trương Văn Lực - P. HV
Tài khoản
Mật khẩu
 

CHÀO NĂM HỌC 2014-2015!

Xem chi tiết

Quy chế hoạt động của trường mầm non Hùng Vương

Thời gian: 21-12-2011PGD & ĐT QUẬN HỒNG BÀNG

TRƯỜNG MẦM NON HÙNG VƯƠNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                        

     Số: 03/QC-MNHV                               Hùng Vương, ngày 17 tháng 10  năm 2011 

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG MẦM NON HÙNG VƯƠNG

Năm học  2011- 2012

 

 Căn cứ Luật giáo dục năm 2005, Điều lệ trường Mầm non ban hành kèm theo QĐ số 22/2000 QĐ BGD &ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo.

          Thực hiện chủ đề năm học: "Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”, tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ", cuộc vận động "Hai không", cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo". Trường mầm non Hùng Vương xây dựng quy chế hoạt động của nhà trường với nội dung sau:

I. VỊ TRÍ  NHÀ TRƯỜNG

           1.Trường mầm non Hùng Vương là cơ sở giáo dục của bậc học mầm non, thuộc phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng do chủ tịch UBND Quận quyết định thành lập có tư cách pháp nhân và có con dấu riêng.

          2. Trường do cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương lãnh đạo và Phòng giáo dục và đạo tạo quận Hồng Bàng trực tiếp quản lý.

II. NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN

           1.Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động theo chương trình mục tiêu giáo dục mầm non.

           2.Thực hiện nhiệm vụ PCGD mầm non đúng độ tuổi. Huy động học sinh trong độ tuổi mầm non đến trường, đặc biệt là phổ cập trẻ 5 tuổi.

           3. Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh, cơ sở vật chất trang thiết bị, tài chính. Sử dụng CSVC, trang thiết bị, tài chính theo đúng  quy định.

          4.Thực hiện  nghiêm túc 3 công khai và 4 kiểm tra.

          5. Tham mưu và thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục.

          6. Phối hợp với gia đình, xã hội xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh chăm lo đến giáo dục học sinh.

III. VỀ NGUYÊN TẮC. 

           1. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ đảm bảo yêu cầu cơ chế chi bộ lãnh đạo Ban giám hiệu quản lý, cán bộ giáo viên làm chủ.

          2. Thực hiện dân chủ trong nhà trường phù hợp với Hiến pháp, Pháp luật, quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm, dân chủ phải gắn liền với kỷ cương. Cá nhân phục tùng tập thể, thiểu số phải phục tùng đa số. Mọi thành viên trong trường đảm bảo phát ngôn đúng mực.

3. Làm việc phải có kế hoạch, chỉ đạo theo kế hoạch, thực hiện theo kế hoạch.

 IV.CHẾ  ĐỘ LÀM VIỆC

           1.Thực hiện chế độ làm việc 40 giờ/1 tuần theo thông tư số 36/1999 BGD&ĐT ngày 27/9/1999 của Bộ giáo dục và đào tạo.

          - Đối với giáo viên làm việc theo quy định của chuyên môn. Cán bộ nhân viên làm việc theo hành chính.

          - Sinh hoạt chuyên môn nghiệp vụ 1 lần/1 tháng.

          - Hàng tháng họp giao ban Hội đồng nhà trường 1 buổi tuần thứ nhất, tuần thứ 2, 3, 4 sinh hoạt chuyên môn theo quy định của từng tổ chuyên môn.

           2. Các cuộc họp sinh hoạt chuyên môn mọi thành viên đảm bảo đúng giờ, ghi chép đầy đủ không làm việc riêng, tập trung đóng góp xây dựng ý kiến đảm bảo kết quả tốt. Các kỳ họp đề ra nghị quyết cụ thể phù hợp, mọi người làm theo nghị quyết.

V. TRÁCH NHIỆM, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN.

           1. Hiệu Trưởng chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của nhà trường. Tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch của nhà trường. Tham mưu với địa phương về giáo dục. Triển khai các nghị quyết của các cấp, các ngành, chịu trách nhiệm trước tập thể và cấp trên.

  2. Phó Hiệu Trưởng giúp việc cho Hiệu Trưởng hoàn thành các nhiệm vụ được giao, thực hiện và chịu trách nhiệm trước tập thể những việc được phân công.

           3. Giáo viên giảng dạy giáo dục theo đúng chương trình giáo dục kế hoạch dạy học. Đảm bảo dạy đủ các môn học theo quy định.

          - Tham gia tốt công tác phổ cập giáo dục.

- Kết phối hợp với cha mẹ học sinh giáo dục trẻ.

          - Quản lí bảo vệ sử dụng CSVC lớp học, sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học.

- Gương mẫu tôn trọng trẻ, hết lòng chăm sóc các cháu, đoàn kết giúp đỡ

đồng nghiệp, giao tiếp lịch thiệp với mọi người, trang phục mẫu mực, tích

cực học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ.

          - Tích cực tham gia hoạt động đoàn thể và các hoạt động tập thể, xã hội, tham gia trực trường theo quy định.

          4. Nhân viên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, đảm bảo chất lượng đạt kết quả tốt, đúng thời hạn.

- Quản lí và sử dụng CSVC trang thiết bị của nhà trường và nơi làm việc tốt.

          - Đảm bảo chế độ làm việc đúng giờ theo chế độ hành chính.

          - Làm việc có kế hoạch, chủ động, tự  giác, tích cực hiệu quả.

          - Đoàn kết gương mẫu giúp đỡ đồng nghiệp, giao tiếp lịch thiệp với mọi người trang phục đúng quy định.

          5. Cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện tốt phong trào thi đua 2 tốt xây dựng trường tiên tiến xuất sắc. Mọi thành viên đều đăng kí danh hiệu thi đua: Giáo viên dạy giỏi, CSTĐ (các cấp), lao động giỏi, có thành tích được khen thưởng theo quy định.

 6. Cán bộ nhân viên được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước. Được tham quan du lịch 1 lần trong năm, kinh phí nhà trường cá nhân chịu trách nhiệm. Việc đi tham quan không thay thế người khác khi bản thân không tham dự.

          7. Thực hiện tố cáo khiếu lại theo quy định pháp luật. Không có đơn thư vượt cấp.

          8. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, thống kê đầy đủ chính xác đúng thời gian quy định.

         9. Thực hiện đúng quy định của nhà trường, không đi xe trong sân trường, để xe đúng nơi qui định. Không tiếp khách, gọi điện thoại, trả lời điện thoại trong giờ làm việc.

        10. Thực hiện tốt việc tiết kiệm điện, ngắt điện trước khi ra khỏi phòng.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Nội dung quy chế được thực hiện sau khi Hội nghị Cán bộ Công chức trường mầm non Hùng Vương năm học 2011-2012 nhất trí thông qua. Mọi thành viên trong trường có trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận:

                - PGD&ĐT HB;

                - Các bộ phận thực hiện;

                - Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Đoàn Thị Thuý Mai

 

                                                                       

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

Xem thêm về dịch vụ thiết kế web hải phòng của công ty làm website navisystem